عضو شوید

با پیوستن به این سایت در پایه گذاری

اهدا کنید

با اهدای مبلغی یک قدم در جهت خوشبختی

داوطلب شوید

برای پیوستن به سپاه خدا داوطلب شوید. شما

سروش پیغمبر کیست؟

سروش، پیغمبر زن معاصر است که ۱۸ سال پیش با دریافت وحی از طریق فرشته زن مقرب خدا به پیغمبری برگزیده شد. زمانیکه نمیدانست باردار است فرشته زن نورانی در خواب به او نازل شد و نام دخترش را “مریم” نهاد و مریم را در روز تولد سروش به او هدیه کرد. ۱۴ سال بعد، […]

سروش - سخنگو