داوطلب شوید

برای پیوستن به سپاه خدا داوطلب شوید. شما میتوانید داوطلب اجرای یکی از برنامه های ما شوید. برای این کار احتیاجی به پرداخت پول یا عضویت دایم ندارید. با اختصاص دادن اندکی از زمان و انرژی آزاد خود می توانید در برنامه بنیان گذاری “سپاه آخرت” که سپاه صلح و مفارقت خداوند است شرکت کرده و به آینده دنیا یاری برسانید. از این طریق نام خود را با یک حرکت عالی و الهی جاویدان کنید.

“دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما می کاریم تا دیگران بخورند”

سروش - سخنگو