عضو شوید

با پیوستن به این سایت در پایه گذاری “سپاه آخرت” که سپاه صلح و رفاقت خداوند است شریک شده و وفاداری خود را به خدایی که شما را آفریده ثابت کنید. با کمک به پایگاهی الهی و بشردوستانه، در عمل، خوشبختیی غیر قابل تصور را در معنای واقعی یک معجزه خدادادی برای خود و جهان به ارمغان بیاورید و دنیای فاضله را برای آیندگان بنا نهید.

“دیگران کاشتند و ما خوردیم ، ما می کاریم تا دیگران بخوردند”

سروش - سخنگو