قیامت است


به شما هشدار میدهم بسیاری با قلبی لرزان و چشمی باز منتظر منجی عالمند. بعضی تا نجات یابند. بعضی تا نجات دهند. بعضی تا او را ازمیان بردارند. پس او آرام و بی صدا آمده است دستهاشان را خوانده قبل از اینکه دستشان به او برسد. عیسی مسیح، زنده کننده، به امر خداوند تنها کسی […]

صلیب، مبارزه مسیح


صلیب بدون مسیح، سمبل مجازات بیرحمانه و بی بخشایش است. هدف مسیح ذوب کردن صلیب از طریق محبت و لطف خداست. اما بسیاری به گمراهی افتاده و صلیب را به جای مسیح به پرستش نشسته اند. صلیب با تقارن و موازنه بسیاری که در طرح خود دارد نشان چشم در مقابل چشم، دست در مقابل […]

بشارت ناجی عالم


این مژده منجی عالم از زبان عروس عیسی مسیح، سروش است که پادشاهی آسمانها را به ارمغان می آورد. این بشارت آمدن منجی عالم است. من از طرف آفریدگار بزرگ الهام گرفته ام که آمدن ناجی را بشارت دهم. نا م من ، “سروش” به معنی خبر خوش و انجیل است. من پیغمبر زن جهان […]

سروش - سخنگو