عضو شوید


با پیوستن به این سایت در پایه گذاری “سپاه آخرت” که سپاه صلح و رفاقت خداوند است شریک شده و وفاداری خود را به خدایی که شما را آفریده ثابت کنید. با کمک به پایگاهی الهی و بشردوستانه، در عمل، خوشبختیی غیر قابل تصور را در معنای واقعی یک معجزه خدادادی برای خود و جهان […]

اهدا کنید


با اهدای مبلغی یک قدم در جهت خوشبختی همگانی برداشته و دنیا را نجات دهید. خداوند هدیه شما را گرانبهاتر برخواهد گرداند. عمل خیر شما مهری خواهد بود که بر اثبات ایمانتان میکوبید و در آسمانها درج خواهد شد. “دیگران کاشتند و ما خوردیم ، ما می کاریم تا دیگران بخورند”

داوطلب شوید


برای پیوستن به سپاه خدا داوطلب شوید. شما میتوانید داوطلب اجرای یکی از برنامه های ما شوید. برای این کار احتیاجی به پرداخت پول یا عضویت دایم ندارید. با اختصاص دادن اندکی از زمان و انرژی آزاد خود می توانید در برنامه بنیان گذاری “سپاه آخرت” که سپاه صلح و مفارقت خداوند است شرکت کرده […]

سروش - سخنگو