اهدا کنید

با اهدای مبلغی یک قدم در جهت خوشبختی همگانی برداشته و دنیا را نجات دهید. خداوند هدیه شما را گرانبهاتر برخواهد گرداند. عمل خیر شما مهری خواهد بود که بر اثبات ایمانتان میکوبید و در آسمانها درج خواهد شد.

“دیگران کاشتند و ما خوردیم ، ما می کاریم تا دیگران بخورند”

سروش - سخنگو