کمک شما

در هر شرایط و از هر گروه و بر هر دینی هستید می توانید به این سایت پیوسته و مفید باشید تا به گروه دوستداران خداوند بپیوندید. به جمع مخلصین، عاشقان و طرفداران آفریدگار بپیوندید و در جمع خوبان و یاران خدا و منجی عالم، دنیا را نجات دهید. بگذارید تا خدا نیز شما و محبت شما را دریابد و به خلوص نیت شما ببالد. به جمع نجات دهندگان دنیا بپیوندید و اولین نفرات “سپاه آخرت” منجی عالم شوید تا شما هم ناجی دنیا شوید، هرچند کوچک. “سپاه آخرت” برخلاف تصور شما سپاهی جنگی نیست بلکه سپاه محبت ، دوستی و صلح است که باید تشکیل شود تا صلح را برقرار کرده و منجی نهایی عالم را در بدو ظهور خوش آمد بگوید و از او استقبال کند.

اگرچه رسیدن به مدینه فاضله ای که در قیامت وعده داده شده آسان نیست اما الزاما شما نباید این مسؤولیت را بپذیرید. با هر کمکی شما هم به نوبه خود و با میل خود شریک شوید چرا که این دین نهایی رهایی و آزادی واقعی با دریافت بخشش غیر قابل تصور خداوند است. شما در این دین خدایی را در می یابید که هرگز خارج از توان و میل معقول شما از شما انتظار ندارد. 

هر کمکی قابل قبول است. قرآن کریم میگوید: خداوند اعمال شما را هرچند اندک خواهد آورد.

اگر نمی توانید به من و عیسی مسیح بپیوندید، با اهدای مبلغی هرچند کوچک کمک کنید تا بی بهره نمانید.

سروش - سخنگو