برنامه ما

دین مرا دنبال کنید تا بتوانیم برنامه خدا را دنبال کنیم و به اهداف عالی به کمک او دست پیدا کنیم. برای پایه گذاری این برنامه به من بپیوندید. برنامه ای پایه ای و اساسی که برای کاهش قربانیان در سطح جهان کمک کرده وشما را به زندگی جاویدان و حیات برتر در جهان دیگر میرساند. با اهدای زندگی به دیگران در این دنیا و نجات آنها که در راه گم شده اند، زندگی پس از مرگ و حیاتی دوباره را برای خود به ارمغان بیاورید.

سروش - سخنگو