وسعت چتر ما

هدف ما به جز کمک به افرادی که در راه باز مانده اند و نیاز به دستگیری به هر عنوانی دارند، نفوذ تعویضاتی در شالوده و بنای انسانها در معنای رفتار، باورها و مفاهیم آنها بعلاوه ایجاد تغییرات لازم در بینشها و رویه های اجتماعی است تا همگام با اصلاحات اساسی فردی و اجتماعی بتوانیم با تغییرات و اصلاحات دولتی وقانونی به حمایت پایه ای ازتمام انسانها در سطح جهانی بپردازیم. چتر ما چتر اهداشده از طرف خداوند است و همه را دربرمیگیرد.

سروش - سخنگو