سیاستهای سایت

https://www.sokhangoo.com.

نظرات درج شده شما در سایت به دیدار عموم و بوسیله ما برای مدتی ذخیره خواهد رسید

بعضی اطلاعات کاربردی شماحین کاربری و دیدار شما از سایت جمع آوری خواهد شد.

 میتوان از میان آنها موارد زیر را ذکر کرد.

. نام کاربران:

عمدتا در “فرم نظرات”، “فرم‌های تماس” و  “جهت ثبت‌نام کاربران در سایت” خواسته می شود.

  • آدرس ایمیل کاربران:

عمدتا در “فرم نظرات”، “فرم‌های تماس” و  “جهت ثبت‌نام کاربران در سایت” خواسته می شود.

  • اطلاعات کاربران:

که هنگام “ثبت‌نام کاربران در سایت” از آن ها خواسته می شود.

  • کوکی مربوط به فرم نظرات:

ذخیره نام و ایمیل شخص

  • ترک کردن کاربران:

کوکیها و IP شما در دسترس ما قرار گرفته اما مطالب منتشر شده شما به دیدار عموم خواهد رسید.

 

 

سروش - سخنگو