صلیب، مبارزه مسیح


صلیب بدون مسیح، سمبل مجازات بیرحمانه و بی بخشایش است. هدف مسیح ذوب کردن صلیب از طریق محبت و لطف خداست. اما بسیاری به گمراهی افتاده و صلیب را به جای مسیح به پرستش نشسته اند. صلیب با تقارن و موازنه بسیاری که در طرح خود دارد نشان چشم در مقابل چشم، دست در مقابل […]

سروش - سخنگو